Konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje docenta-Pravni fakultet

Date:

Saturday, September 19, 2020 - 12:18

 

PRAVNI FAKULTET

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 190. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-1980/18 od 13.08.2018. godine, a u vezi sa utvrđenim prijedlogom Vijeća Pravnog fakulteta, broj: IUS-FLW-15-1645/20 od 11.09.2020. godine i saglasnosti Senata za objavu konkursa, broj: IUS-SENAT-11-1694/20 od 17.09.2020. godine, VD Dekan Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), raspisuje sljedeći:

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna zvanja

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu za naučnonastavno zvanje docenta za naučne oblasti „Građansko pravo“ i „Državno i međunarodno javno pravo“, kako slijedi:

Red. broj

Naučna oblast

Nastavnik u zvanju docenta – broj izvršilaca sa punim radnim vremenom

1.

Građansko pravo*

1

2.

Državno i međunarodno javno pravo**

2

*Kandidat/Kandidatkinja treba da ima iskazan interes, te iskustvo u nastavi i praktično iskustvo u područjima međunarodnog privatnog prava, međunarodne trgovačke arbitraže i međunarodnog poslovnog prava.

**Kandidat/Kandidatkinja treba da ima iskazan interes, te iskustvo u nastavi i praktično iskustvo u područjima komparativnog prava, prava informacionih tehnologija, međunarodnog javnog prava i prava Europske unije.

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatima koji budu izabrani u naučnonastavno zvanje docenta, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

Biografiju/Curriculum Vitae sa bibliografijom;

Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs;

Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu)1);

Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani odnosno uz dokaz o pozitivnoj recenziji najmanje dva recenzenta;

Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je izvršen izbor);

Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docenta u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

__________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu oblast za koju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

IUS je posvećen jednakim mogućnostima i izboru kandidata na osnovu njihovih dosadašnjih rezultata. Takođe, prijave svih adekvatno kvalifikovanih osoba su dobrodošle. Međutim, pošto su žene trenutno nedovoljno zastupljene u ovoj konkretnoj kategoriji rada, prijave ove grupe su posebno dobrodošle.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

VD DEKANESA

_______________________________

Assoc. Prof. dr Aliye Fatma Mataraci

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Announcements

14 October

30 July

21 January

19 January

15 January

14 January

31 December

18 December

14 December

11 December

10 December

04 December