Odluka o poništenju konkursa

Date:

Friday, May 7, 2021 - 10:12
View the Attachment

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

FAKULTET MENADŽEMENTA I JAVNE UPRAVE

- D E K A N –

 

Broj: IUS-FBA 07-809-1/21

Datum: 05.05.2021. godine

 

 

U skladu sa zaključkom Vijeća Fakulteta menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-FBA-07-809/21 od 05.05.2021. godine, dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, donosi sljedeću

 

O D L U K U

 

I

Poništava se konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje asistent, za naučnu oblast Međunarodni odnosi, objavljen dana 21.04.2021.  godine u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Univerziteta.

II

Konkurs iz tačke I ove odluke se poništava jer se nastavna potreba za akademskim može zadovoljiti angažmanom postojećeg raspoloživog akademskog osoblja na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu.

III

Poništenje konkursa će se objaviti u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Univerziteta.

 

                    D E K A N

 

______________________

    Prof. dr Emel Topcu

Dostaviti:

-PR Služba

-a/a

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe